นายอัตถาพร  เสิกภูเขียว
ประธาน กต.ตร.

 

พ.ต.ท.สมเจตน์  สรรพวุธ
รองประธาน กต.ตร.

นายประเสริฐ   นวลตา
รองประธาน กต.ตร.

นางอรอนงค์  จันทร์สองดวง
กรรมการ

นายเพือน   ฝาระมี
กรรมการ

นางสาวพนมพร  โถตันคำ
กรรมการ

นายเวินมา  บัวชุม
กรรมการ

นายวิเศษ   สุขรี
กรรมการ

นายวิรัตน์  นวลตา
กรรมการ

นายเทพพิชัย   ขวัญเพชร
กรรมการ

 

นายบุญเรือง  สีกาลัง
กรรมการ

นายสมคิด  เข็มขาว
กรรมการ

 ด.ต.สมยศ   สุขโข
กรรมการ

 

 

 

นางชั่ง  วงค์จำปา
กรรมการ

ด.ต.สมเดช   โพชะโน
กรรมการ

ด.ต.บุญพร้อม    อนุ
ผู้ช่วยเลขานุการ

                         


 


 

นายชวน   คำแสน
                กรรมการ                 

ร.ต.ท.ศักดิ์ชัย  ช่องวารินทร์
กรรมการ

ร.ต.ท.รืองยศ  ภูดานุ
เลขานุการ


 

 

จ.ส.ต.วิสุทธิ์  ธุราวรรณ

จ.ส.ต.สดใส  อุ่นลุม
ผู้ช่วยเลขานุการ