ความเป็นมา และสถานภาพ

สถานีตำรวจภูธรนาโดน สร้างเมื่อปี พ.ศ .2508 ตั้งอยู่บ้านนาโดนใหม่ หมู่ที่ 7 ต . โคกหินแฮ่ อ . เรณูนคร จว . นครพนม พิกัด วีดี 218840  มีอำนาจสอบสวนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2550  แต่ก่อนชื่อว่าสถานีตำรวจภูธรตำบลนาโดน ยังไม่มีอำนาจสอบสวน มีรองสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี ปัจจุบันมีอำนาจและมีสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี สถานีตำรวจภูธรนาโดน อยู่ห่างจาก จังหวัดนครพนม 56 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จดกับเขตอำเภอปลาปาก
ทิศใต้ จดกับเขตอำเภอนาแก และ อำเภอธาตุพนม
ทิศตะวันออก จดกับเขตอำเภอเรณูนคร
ทิศตะวันตก จดกับเขตอำเภอนาแก

พื้นที่รับผิดชอบ

สถานีตำรวจภูธรนาโดน มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 ตำบล 32 หมู่บ้าน ดังนี้คือ

ตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน 15 หมู่บ้าน ตำบลท่าลาด จำนวน 8 หมู่บ้าน ตำบลนาขาม จำนวน 9 หมู่บ้าน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 82.91 ตารางกิโลเมตร
มีประชากรในพื้นที่ทั้งสิ้น 13,453 คน โดยแยกเป็นชายจำนวน 6808 คน หญิงจำนวน 6645 คน กำลังพล / พื้นที่ / ประชากร = 1/5.08/538
มีวัดจำนวน 23 แห่ง มีสถานที่ราชการโดยแยกเป็น
- สถานีอนามัยจำนวน 4 แห่ง
- อบต . ในพื้นที่มี 3 แห่ง
- โรงเรียนจำนวน 14 แห่ง ( แยกเป็นก่อนประถมและประถมศึกษาจำนวน 11 แห่ง ขยายโอกาสจำนวน 2 แห่ง และ มัธยมจำนวน 1 แห่ง )
- ปั้มน้ำมันจำนวน 3 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยวไม่มี ธนาคาร , ร้านทองไม่มี ห้างสรรพสินค้า ไม่มี

อัตรากำลังพล

ชั้นสัญญาบัตร มีกำลังอนุญาต 12 นาย และมีตัวจริง  3 นาย
มาช่วยราชการ 1 นาย
ชั้นประทวน มีกำลังอนุญาต 40 นาย และมีตัวจริง 19 นาย

แยกตามลำดับชั้นยศดังนี้
1. พ.ต.ท . จำนวน 1 นาย
2.ร.ต.ท.  จำนวน 2 นาย
3. ด . ต . จำนวน 15 นาย
4. จ . ส . ต . จำนวน 4 นาย